Hatefulle ytringer

Jeg ble oppmerksom på dette lovforslaget via Den tvilsomme humanist.

Altså: Regjeringen foreslår å utvide Straffelovens § 135 om «hatefulle ytringer», til også å gjelde «angrep på religion eller livssyn». Samtidig sier de: «Men straff bør normalt ikke brukes for å verne moralske eller religiøse normer», og: «Blasfemibestemmelsen i straffeloven foreslås fjernet, siden den da ikke lenger er nødvendig.»

Nei, det er klart: vi trenger jo ikke to blasfemiparagrafer. For det Regjeringen i realiteten gjør med dette forslaget, er å vekke blasfemiparagrafen opp fra de døde. De bare velger å kalle den noe annet.

Jeg minner om at dagens versjon av Straffelovens § 135a allerede gjør det straffbart å «forhåne» eller «fremme ringeakt overfor» noen pga. deres religion eller livssyn. Men dette er altså ikke nok. Nå vil man at det også skal være straffbart å angripe selve religionen.

Man kan jo spørre seg hvordan dette skal håndheves. Det forutsettes riktignok at uttalelsene er «forhånende» og «fjernt fra ethvert saklig meningsinnhold», men hva betyr det? Hvor går grensen for når kritikk blir krenkende? Hvem skal avgjøre det? Skal det være opp til den som hevder seg krenket? Og hva er «saklig meningsinnhold»? Satire og karikaturer, f.eks, er det usaklig nok til å rammes? Kanskje det går bra hvis de er gode nok? Bør vi få en offentlig kvalitetsvurdering av denslags?

Intensjonen er selvsagt god. Man skal beskytte de stakkars minoritene mot hets. Men hvordan skal vi greie å være konsekvente? Hvor går f.eks. skillet mellom livssyn og ideologi? Skal det f.eks. også være ulovlig å si sin hjertens mening om fascismen? For fascister kan vel også bli krenket av kritikk? Kanskje er det så enkelt at du fortsatt vil ha lov til å si hva du vil om det du mener er forkastelig, bare mange nok mener det samme?

En slik lov vil i realiteten legge føringer på kritikk mot religioner og livssyn. Føringer som vil kunne variere med stemning, hvem som vurderer, og ikke minst: hvilke reaksjoner en ytring utløser. Noe som igjen vil bety at ulike grupper behandles forskjellig. Det siste er forsåvidt tilfelle allerede, men dette lovforslaget er enda et steg i gal retning.

Egentlig burde ikke dette være det minste vanskelig. Vi trenger ingen lovbeskyttelse mot krenkelser av religion og livssyn. Sånt skal tåles. Og det er faktisk svært viktig at sånt tåles. For siden det er umulig å trekke skarpe skiller, er det bare en måte vi kan sikre en fri og åpen debatt om religioner og livssyn: å lovbeskytte selve anledningen til å krenke.

Det hele blir ytterligere parodisk når Regjeringen samtidig vil svekke individets rettsbekyttelse mot injurier. Man gjør altså det diametralt motsatte av hva man burde:

Vi må skille mellom individer og grupper. Det er individet som trenger en sterk beskyttelse mot mobbing, sjikane, løgn, osv. Tilsvarende atferd mot grupper rammer den enkelte i langt mindre grad, og må veies mot andre hensyn.

Vi må skille mellom ord og handlinger. Dvs, vi må skille mellom meningsytringer (uansett hvor uspiselige de måtte være) og vold, diskriminering, o.l. Oppfordinger til handlinger er i grenseland. Det bør imidlertid tåles mye før man forbyr noen å hevde sin mening om noen.

Vi må skille mellom det mennesker er, og det de mener eller tilhører. Det er en vesensforskjell mellom sjikane (som handler om utseende, lyter, etnisitet, legning, osv) og det å gjøre narr av uttalelser, ideologi, religion, livssyn, kultur, normer, osv.

Dette lovforslaget dreier seg for det første om grupper, for det andre om rene ytringer, og for det tredje om livssyn og religion, ikke egenskaper ved menneskene. Altså den type «krenkelser» det er minst grunn til å begrense, og som det i tillegg er praktisk umulig å skille fra kultur- og religionskritikk uten at vi ender opp med vilkårlighet og forskjellsbehandling.

Andre om samme sak:
Fri Tanke, Den tvilsomme humanist, Document.no, Windingstad,
Bore-aktuelt

This entry was posted in Etikk, Religion, Samfunn & politikk, Sekularitet, Ytringsfrihet. Bookmark the permalink.

14 Kommentarer til Hatefulle ytringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *