Statskirka neste!

Regjeringen legger i dag fram sitt forslag til ny formålsparagraf for norske barnehager og skoler. Det «kristne verdigrunnlaget» formulert i Opplæringslovens §1-2 foreslås erstattet med følgende formulering:

«Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt. Ho skal byggje på respekt for menneskeverdet og på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religionar og livssyn og slik dei er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.»

Så får man håpe at også statskirka snart står for fall.

This entry was posted in Religion, Samfunn & politikk, Sekularitet. Bookmark the permalink.

12 Kommentarer til Statskirka neste!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *