Et forbeholdent hurra

I dag har vi feiret grunnloven. Da den ble skrevet var den radikal og demokratisk for sin tid, og den sikret viktige prinsipper som maktfordeling, rettsikkerhet og ytringsfrihet. Siden har den blitt oppdatert mange ganger. For eksempel har kvinnene fått stemmerett, og jøder har fått adgang til riket. Men den har fremdeles forbedringspotensial. Her er et utkast til justeringer:

1) I alle paragrafer erstattes «Kongen» med «regjeringen», og ordet «Kongeriget» strykes.

2) Følgende paragrafer strykes i sin helhet: §§ 4 – 11, 13, 16, 21, 24, 31, 32, 34 – 37, 39 – 41, 43 – 48, 53, 77 – 79, 81, 91, 106, 107.

3) Dessuten:

 • § 1: Ordene «og arvelig monarkisk» strykes.
 • § 2: Andre avsnitt strykes.
 • § 3: Hele paragrafen erstattes med «Den utøvende makt er hos regjeringen».
 • § 12: Første setning erstattes med noe à la «Partier med flertallets støtte i Stortinget, danner regjering». Andre og tredje avsnitt strykes.
 • § 22: Ordet «geistlige» strykes.
 • § 27: Andre avsnitt strykes.
 • § 74: Første avsnitt strykes.
 • § 75: Pkt. e strykes. I pkt. h strykes alt etter «Statssager».
 • § 80: Siste avsnitt strykes.
 • § 84: Alt etter «kundgjøres» strykes.
 • § 92: Alt etter «Landets Sprog» strykes.
 • § 102: Følgende legges til: «Herunder hører innsamling av opplysninger om personer, uten vedkommendes samtykke».
 • § 110a: «den samiske» erstattes med «enhver», og følgende tilføyes: «forutsatt at dette ikke kommer i konflikt med loven».

Tidligere 17. mai-poster:
Til Dovre faller?
En 17. mai-tale
17. mai-program

This entry was posted in Betraktninger, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

2 Kommentarer til Et forbeholdent hurra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *