To myter om energi

Det er to antakelser som ofte er underforstått når det snakkes om klimatiltak. Den ene er at energieffektivisering fører til redusert energiforbruk. Den andre er at nye energikilder fører til reduserte CO2-utslipp. Jeg mener at begge deler er feil.

Energieffektivisering

Alle fossile brensler som først er utvunnet, vil også bli brukt. Mengden CO2 som slipper ut i atmosfæren er altså bestemt av hvor mye som utvinnes. Effektiviseringstiltak på forbrukssida fører dermed ikke til redusert totalforbruk. Det fører til lavere kostnader og mer aktivitet ut av den samme energien, altså økt vekst. Det som spares inn et sted, blir brukt et annet sted.

Økt vekst er i seg selv positivt, men det har som resultat at etterspørselen etter energi øker. Dette kan igjen føre til at bruken av fossile brensler går opp. Med andre ord: Hvis energieffektivisering på forbrukssida er de eneste tiltakene som gjennomføres, er det mer sannsynlig at CO2-utslippene vil øke enn at de reduseres.

Dette betyr ikke at slike tiltak er bortkastet. Det er bra at man avvikler oljefyring i bedrifter og husholdninger, og det er positivt at folk blir bevisste på energiøkonomisering. Men hvis slike sluttbrukertiltak skal hjelpe på CO2-utslippene, må man i tillegg gjøre noe for å redusere tilgangen av fossile brensler. Mesteparten av det som utvinnes vil uansett være uten verdi dersom klimamålene skal overholdes.

Det er et lite forbehold, dog: Hvis man lykkes med effektiv CO2-fangst og -lagring, vil mengden utslipp pr. energiforbruk kunne reduseres. Så langt har vi imidlertid ikke greid å få på plass noen slik teknologi. Og den teknologien man ser for seg, vil uansett bare hjelpe på utslippet fra industri og kraftverk, ikke fra transport, som står for mesteparten av oljeforbruket. CO2-fangsten krever dessuten energi, og legger dermed beslag på mer brensler.

Nye energikilder

Tilsvarende sammenhenger gjelder innføring av nye, fornybare energikilder. Dette fører i seg selv bare til at tilgangen på energi øker. Energien fra de nye kildene kommer altså i tillegg til den energiproduksjonen vi har fra før, og all produsert energi må forventes å bli brukt. Dermed vil sluttresultatet være økt vekst og økt energiforbruk, som nevnt over.

Dersom nye energikilder skal føre til reduserte CO2-utslipp, må de erstatte fossile brensler. Man må altså redusere utvinningen av olje og gass i tillegg til å utvikle alternativer.

En slik reduksjon skjer neppe av seg selv. Man kan riktignok tenke seg nye energikilder som er så billige at de utkonkurrerer fossile brensler på kort sikt, men dette er lite sannsynlig. Nye teknologier er alltid dyrere enn modne teknologier, og produksjon i liten skala er alltid dyrere enn masseproduksjon i et etablert, globalt marked.

Dermed må utviklingen styres politisk. Man kan f.eks. tenke seg at det settes et tak på utvinningen av olje og gass. Ellers kan man styre gjennom avgifter og subsidier.

Den kortsiktige effekten av å subsidiere nye energikilder er at de får en kunstig konkurransefordel og dermed tar markedsandeler fra fossile brensler. Den viktigste effekten er imidlertid at subsidieringen stimulerer til økt produksjonsvolum. Dette vil igjen føre til at de reelle produksjonskostnadene går ned. Det er nemlig slik at produksjonskostnadene pr. enhet avtar med akkumulert produsert volum. Dette gjelder alle slags produkter, og i særlig grad ny teknologi. Dermed kan støtteordninger bidra til å gjøre nye energikilder reellt konkurransedyktige på sikt, hvorpå støtten kan avvikles igjen.

« … cost-per-unit of anything decreases by a fixed percent every time the total cumulative volume doubles … this applies to all products over centuries when measured in constant currency.»

Walden Rhines

Referanser:
Jevons paradox
Verdoorn's law
Innovations will decrease cost-per-function post-Moore's Law
Learning curve
Repetitive Learning Cost Model And Calculator

Se også:
Klimamuligheten

This entry was posted in Energi & klima, Fag & funderinger, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *