Hva er rimelige argumenter mot innvandring?

1) Økonomi: JA

Asylsøkere og flyktninger har i snitt lavere arbeidsdeltakelse enn resten av befolkningen. Dette øker de offentlige utgiftene. Samtidig legger arbeidsinnvandring press på lønningene, og det har også skapt et større svart marked.

2) Økt kriminalitet i bestemte områder: Delvis

Enkelte innvandrergrupper er overrepresenterte på kriminalstatistikken, og kriminaliteten har økt i enkelte områder med mange innvandrere. En stor del av økningen kan imidlertid knyttes til utlendinger, altså mennesker som ikke bor i Norge.

3) Økt kriminalitet generelt: NEI

Både voldskriminalitet og kriminalitet generelt går ned i Norge. De gruppene som er overrepresenterte i statistikken utgjør altså en for liten andel av befolkningen til at det slår ut på de totale tallene. Man kan selvsagt hevde at kriminaliteten ville gått enda mer ned uten innvandring, men det gir uansett ingen mening å hevde at folk generelt har grunn til å føle seg mer utrygge enn før.

4) Parallellsamfunn: JA

Tilliten i samfunnet, som er høy i Norden, avhenger av likebehandling og gjensidighet, samt at de fleste føler seg tilhørende det samme fellesskapet. Man kan godt samtidig høre til andre, mindre fellesskap, men dersom disse blir viktigst og har interne normer i konflikt med samfunnets felles normer, kan tilliten mellom samfunnet og gruppene svekkes. Denne faren er naturligvis særlig stor ved innvandring fra samfunn der folk ikke er vant til å kunne stole på myndighetene.

Det blir dermed svært viktig at integreringen fungerer godt, og at tiltakene står i forhold til omfang/tempo i innvandringen. Viktigst er antakelig norskopplæring, generelt undervisningstilbud og sysselsetting.

5) Terrorfare: NEI

Terror utgjør en mikroskopisk risiko i de fleste europeiske land, deriblant Norge, og det er totalt mindre terror i Europa i dag enn for 30 – 40 år siden. Selv i de delene av Europa der risikoen er størst, er den langt mindre enn dagligdagse farer som folk ellers aldri bekymrer seg over.

Det er dessuten ingen sterk kobling mellom terrorisme og dagens innvandring. De fleste muslimske terrorister i Vest-Europa har blitt radikalisert etter at de kom hit, og mange av dem er født her. Informasjon og påvirkning flyter fritt over landegrensene, uavhengig av innvandringspolitikk.

Det er imidlertid rimelig å anta at en mislykket integrering øker risikoen for radikalisering.

6) Demokratiet er truet: NEI

De fleste land med muslimsk flertall er riktignok teokratiske diktaturer, men dette er ikke et realistisk scenario i noe europeisk land. Innvandringen av muslimer med slike holdninger må være ekstremt høy over tid for å holde tritt med sekulariseringen. De fleste muslimer i Vesten blir nemlig tilhengere av demokrati og menneskerettigheter, eller de er det fra før.

7) Våre verdier er truet: NEI

I et fritt samfunn er det ingen som mister sine verdier. Det er heller ikke slik at verdifellesskap trues av at det finnes andre verdifellesskap i samme land. Det kan føre til konflikter (se pkt. 4), men det er en annen sak.

8) Islamifisering: NEI

Noen er bekymret for at religiøse grupper innrømmes særordninger. Men dette er noe vi først og fremst ser overfor kristendommen, ved at Den Norske Kirke fremdeles er sammenfiltret med staten. I den grad slikt forekommer overfor andre grupper, er det uansett ikke et resultat av innvandringen eller religionen i seg selv, men eksempler på misforstått, ettergivende politikk. Det som først og fremst kan motivere en slik politikk, er nettopp ideen om å kompensere for særbehandlingen av kristendommen.

9) Barbariske skikker: NEI

At skikker som kjønnslemlesting, tvangsekteskap og æresdrap forekommer blant innvandrere i Vesten, er ikke et argument mot innvandring. Tvert imot: Det er nemlig mindre av slikt blant innvandrerne enn i de landene disse kommer fra. Innvandringen til Vesten bidrar altså til å redusere problemene.

Se også:
Når media sprer frykt
Et kaldt land?
Utglidning
Terror by proxy?
Er det ikke typisk?
Kulturell mistillit
Snik-metafisering

This entry was posted in Religion, Samfunn & politikk, Sekularitet, Terrorisme. Bookmark the permalink.

2 Kommentarer til Hva er rimelige argumenter mot innvandring?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *