Næring med vetorett

Høyesterett har konkludert med at vindkraftutbyggingen på Fosen er i strid med samenes rettigheter.

Dette høres i utgangspunktet veldig greit ut, og jeg er glad for at det blir ryddet opp i tilfeller der det kan være gjort urett. Begrunnelsen, derimot, er oppsiktsvekkende.

I dommen heter det først:

Det vil foreligge en krenkelse av rettighetene etter SP artikkel 27 dersom inngrepet fører til vesentlige negative konsekvenser for muligheten til kulturutøvelse. Inngrepet kan i seg selv ha så store konsekvenser at det foreligger brudd på bestemmelsen, men det må også ses i sammenheng med andre tiltak, både tidligere og planlagte. Den samlede effekten av tiltakene er avgjørende for om det foreligger krenkelse.

Selv om hjemmelen er spesiell, synes dette nokså likt de avveiningene man ellers foretar mellom ulike interesser. Men så står det:

I utgangspunktet er det ikke rom for en forholdsmessighetsvurdering hvor minoritetens interesser veies mot andre samfunnshensyn. Det må likevel foretas en avveining hvis rettighetene etter artikkel 27 står mot andre grunnleggende rettigheter.

«Ikke rom for en forholdsmessighetsvurdering»! Det er altså ikke bare snakk om å tillegge urfolksrettigheter stor vekt i avveiningene; man skal rett å slett ikke foreta noen avveininger. Reindriften har veto.

Dette fortjener bred oppmerksomhet: En næring som gis status som «vernet kulturutøvelse» (i dommen slås det fast at dette «er på det rene», uten nærmere forklaring eller presisering), og med dette en rett til å tilsidesette (stort sett) alle andre samfunnshensyn.

I denne konkrete saken hevdes det riktignok at «retten til miljø» også er en grunnleggende rettighet, og at dette rettferdiggjør interresseavveining. Sånn sett kan vi kanskje håpe på at utbygging av fornybar energi kan vinne igjennom i blant.

Men hva med veier, jernbane, flyplasser, næringsarealer, jordbruk, boligbygging, hyttebygging, osv? Er dette grunnleggende rettigheter? Jeg håper saken følges opp prinsipielt, sånn at grensene kan gås opp en gang for alle.

Det er som sagt ikke konklusjonene i denne saken jeg reagerer på. At reinbeiter går tapt kan meget vel være en god grunn til å nekte utbygging av både vindkraftverk og mye annet. Men begrunnelsen, der særrettigheter er formulert som absolutter, er destruktiv.

This entry was posted in Energi & klima, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *